اتصل بنا

Contact Person : Mehdi Hakimi

Email : info@iraninsuranceint.com
:  bimehhakimi
MP: +98 912 413 8231

Tel: +98 21 43 84 43 88

Fax: +98 (21) 89782071
 

Bimeh Iran Insurance company

Etemad Gostar Hakim Co

Address: No 131, Navvab St. Jomhoori Sq. Tehran , Iran

تماس با ما